1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie dzieci polskich zamieszkujących tereny Ukrainy;
 • Promocja walorów turystycznych Bieszczadów Wschodnich - Werchowyński Wododilny Hrebet (Верховинський Вододільний хребет);
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów Połoninnych - Полонинські гори;
 • Promocja Ukrainy wśród środowiska biegaczy i turystów;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych Zakarpacia, obwodu lwowskiego;
 • Przypomnienie kultury Bojków i terenów przez nich zamieszkiwanych;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek 
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401 
NIP: 734-352-77-10 
REGON: 123213396


ГО «КСТ «ЧОРНОГОРА СКАЙ МАРАФОН»

Адреса: 02168, Україна, м.Київ,

Пр-т. П.Григоренка, буд.9, кв.84.

www.ukrainiantrailleague.com.ua

www.chornohoraskymarathon.com.ua

 PARTNERZY:

Organizacja Społeczna Stowarzyszenie Przewodników Górskich „ROWIŃ”
z siedzibą przy ul.Lesi Ukrainki, 35/1, 82195, Dowge, rejon Drogobyckij, obwód Lwowski
Biuro glowne: 79008, Ukraina, Lwow, ul. Krywonosa 10/2

Громадська організація АСОЦІАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПРОВІДНИКІВ «РОВІНЬ»
зареєстрована за адресою: 82195, Україна, Львівська область, Дрогобицький район, с. Довге
вул. Лесі Українки, 35/1.
Головний офіс: 79008, Україна, м. Львів
вул. Кривоноса 10/2

3. TERMIN I MIEJSCE:

06 – 08.07.2018r. Piątek - Niedziela;

Baza zawodów:

Ośrodek EXTREME - Żdeniewo

4. TRASA

W ramach zawodów BOJKO TRAIL rozegrane zostaną następujące biegi:

 • BOJKO TRAIL 40 + km – start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;
 • BOJKO TRAIL 80 + km – start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;
 • BOJKO TRAIL 120 + km – start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

06.07.2018 r. PIĄTEK:

 • godz. 15:00 czasu lokalnego!!! - otwarcie biura zawodów (start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 20:00 - obowiązkowa odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie ostatecznego komunikatu technicznego o warunkach panujących na trasie, zasadach poruszania się;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi BOJKO TRAIL 120 + oraz BOJKO TRAIL 80 + km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 06.07.2017r do godz: 23:00;

 

07.07.2018r. SOBOTA:

 • godz. 03:00 czasu lokalnego!!! - Start zawodników Dystansu BOJKO TRAIL 120 + i BOJKO TRAIL 80 +km;
 • godz. 07:00 - otwarcie biura zawodów (start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 10:00 - start uczestników biegu BOJKO TRAIL 40 + km;
 • godz. 14:00 - otwarcie bufetu;
 • godz. 15:00 - rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 21:00 - zamknięcie mety biegu BOJKO TRAIL 40 + km;
 • godz. 24:00 - zamknięcie mety biegu BOJKO TRAIL 80 + km;

 

08.07.2018r. NIEDZIELA

 • godz. 09:00 czasu lokalnego!!! - zamknięcie mety BOJKO TRAIL 120 + km;
 • godz. 10:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

 

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
Zawodnicy z Polski:

 • e-mail: biuro@bojkotrail.com
 • oraz numerem telefonu: 507 053 657 – Sławomir Konopka;

Zawodnicy z Ukrainy:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.

 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 06.07.2018r. ukończy 18 lat;

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;

 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;

 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;

 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji paszport;

 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Użańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nich obowiązujących;

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;

 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
    
  • BOJKO TRAIL 40 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 80 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 120 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);

  • Zakończenie rejestracji 24.06.2018r. lub z chwilą wyczerpania limitów;

  • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;

  • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o opłaceniu startu;

  • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;

  • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 06-08.07.2018rr. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

TrasaTermin I - do 28.02.2018 r.Termin II - do 30.04.2018 r.Termin III - do 24.06.2017 r.
Bojko Trail 40+
200 zł 225 zł 250 zł
Bojko Trail 80+ 250 zł 275 zł 300 zł
Bojko Trail 120+ 300 zł 325 zł 350 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060 
Tytuł wpłaty: Bojko Trail  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.pl

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2018r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.06.2018r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2018r;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

Opłata Charytatywna:
– min 10.00 zł (ale będziemy się ogromnie cieszyć z każdej większej kwoty! :-)) na wsparcie dzieci polskich zamieszkujących tereny Ukrainy

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: Bojko Trail opłata charytatywna + imię i nazwisko;

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

BOJKO TRAIL 40 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obejmujące akcję ratowniczą po stronie ukraińskiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 07 – 08.07.2018r.;
 • Włączony i naładowany telefon z dostarczonym w pakiecie startowym Ukraińskim numerem telefonicznym sieci KIVSTAR;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

 

BOJKO TRAIL 80 + km / 120 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obejmujące akcję ratowniczą po stronie ukraińskiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 07 – 08.07.2018r.;
 • Włączony i naładowany telefon z dostarczonym w pakiecie startowym Ukraińskim numerem telefonicznym sieci KIVSTAR;Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

 

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 06.07.2018r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy BOJKO TRAIL120 + km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Bojkowską!
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu BOJKO TRAIL 80 + km / 120 + km;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obejmujące akcję ratowniczą po stronie ukraińskiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 07 – 08.07.2018r.;
 • Ukraiński numer telefoniczny sieci KIVSTAR;
 • pamiątkowy medal;
 • mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 24.06.2018r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1983 - 2000);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1973 - 1982);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1972 - 1959);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1958 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

NAPÓJ TYPU COLA

IZO NA BAZIE CHMIELU

OWOCE

SŁODYCZE

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

POŁONINA ŻURAWKA

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

40 + / 80 + / 120 +

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK
TYLKO UCZESTNICY
40 + km

40 + / 80 + / 120 +

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

40 + / 80 + / 120 +

ŁUMSZORY

WODA

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

120 +

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

40 + / 80 + / 120 +

 

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: BOJKO TRAIL 80 + km / 120 + km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • PRZEPAK zorganizowany na punkcie Agropołoninne Gospodarstwo na przełęczy Perełuki;
LIMITY CZASOWE:

BOJKO TRAIL 40 + km:


PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

10:00

00:00

0 km

POŁONINA ŻURAWKA

14:00

04:00 h

22 km

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

15:00

05:00 h

26 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

17:30

07:30 h

35 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

20:00

10:00 h

45 km


Podane limity czasowe dla zawodników z trasy Maraton +  są "luźną interpretacją czasu", bowiem za Wami podążają zawodnicy z 80/120. Należy jednak pamiętać, że to jest bieg.....


BOJKO TRAIL 80 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

03:00

0

0 km

POŁONINA ŻURAWKA

07:00

04:00 h

22 km

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

11:00

08:00 h

38km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

14:00

11:00 h

47 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

18:00

15:00 h

67 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

22:00

19:00 h

80 km

 


BOJKO TRAIL 120 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

03:00

0

0 km

POŁONINA ŻURAWKA

08:00

05:00 h

22 km

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

12:00

09:00 h

38 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

16:00

13:00 h

47 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

21:00

18:00 h

67 km

ŁUMSZORY

00:00

21:00 h

93 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

04:00

25:00 h

108 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

09:00

30:00 h

120 + km


14. DOJAZD / TRANSPORT

Istnieje kilka sposobów na dotarcie do bazy zawodów:

 • Indywidualnie: samochodem (najszybciej i najwygodniej), koleją (długo i trzeba się przesiadać, końcowe 3 km pieszo);
 • Transportem zorganizowanym: Zorganizujemy ok 10 autobusów, które zostaną podstawione w okolicach Przemyśla, skąd zawodnicy zostaną przewiezieni do bazy zawodów, a następnie powrócą tym samym środkiem transportu do Polski:
  -  planowany wyjazd piątek 06.07.2018r godziny przedpołudniowe;
  -  planowany powrót niedziela/poniedziałek 08 – 09.07.2018r do Polski (będzie do wyboru czy po niedzielnym wieczorku pożegnalnym w poniedziałek rano, czy wkrótce po ceremonii zakończenia w niedzielę);
  -  szacowany koszt przejazdu – ok 80 – 100 zł (w obydwie strony);

W porozumieniu z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej zostaną przygotowane w dn. 06.07.2018r ułatwienia dla osób podróżujących na zawody Bojko Trail w pokonaniu granicy polsko – ukraińskiej na wyznaczonych przejściach granicznych. Stosowny komunikat zostanie podany w miesiącu czerwcu 2018r.

15. NOCLEGI / WYŻYWIENIE

Miejscowość Żdeniewo jest dużym (jak na Ukraińskie warunki) centrum turystycznym dysponującym wieloma możliwościami zakwaterowania uczestników od pola namiotowego /sali sportowej w pobliskiej szkole po bardzo komfortowe hotele zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie startu/mety. W bezpośrednim sąsiedztwie startu/mety zorganizowane będzie pole namiotowe (ilość miejsc ograniczona do ok 40 namiotów), na którym rozbić będzie można własny namiot za niewielką opłatą. Uczestnicy zakwaterowani na polu namiotowym będą mieć dostęp do sanitariatów i toalet zlokalizowanych na terenie ośrodka w niewielkiej odległości od pola namiotowego. W odległości do 20 km od bazy zawodów znajduje się sporo hoteli/pensjonatów. W zakładce noclegi jest wykaz obiektów noclegowych, oraz namiary na wyznaczonego koordynatora / partnera Ukainian Trail Leauge

16. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z  Ratownikami Ukraińskiej Służby Ratowniczej, Ratownikami Fantom Ratownictwo Medyczne Off Road, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, chorągiewek, oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. 

17. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych ze stroną Ukraińską;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.bojkotrail.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;