1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej;
 • Promocja walorów turystycznych Bieszczadów Wschodnich - Werchowyński Wododilny Hrebet (Верховинський Вододільний хребет);
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów Połoninnych - Полонинські гори;
 • Promocja Ukrainy wśród środowiska biegaczy i turystów;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych Zakarpacia, obwodu lwowskiego;
 • Przypomnienie kultury Bojków i terenów przez nich zamieszkiwanych;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek 
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401 
NIP: 734-352-77-10 
REGON: 123213396


ГО «КСТ «ЧОРНОГОРА СКАЙ МАРАФОН»

Адреса: 02168, Україна, м.Київ,

Пр-т. П.Григоренка, буд.9, кв.84.

www.ukrainiantrailleague.com.ua

www.chornohoraskymarathon.com.ua

 

PARTNERZY:

Organizacja Społeczna Stowarzyszenie Przewodników Górskich „ROWIŃ”
z siedzibą przy ul.Lesi Ukrainki, 35/1, 82195, Dowge, rejon Drogobyckij, obwód Lwowski
Biuro glowne: 79008, Ukraina, Lwow, ul. Krywonosa 10/2

Громадська організація АСОЦІАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПРОВІДНИКІВ «РОВІНЬ»
зареєстрована за адресою: 82195, Україна, Львівська область, Дрогобицький район, с. Довге
вул. Лесі Українки, 35/1.
Головний офіс: 79008, Україна, м. Львів
вул. Кривоноса 10/2

3. TERMIN I MIEJSCE:

05 – 07.07.2019r. Czwartek - Niedziela;

Baza zawodów:

Ośrodek EXTREME - Żdeniewo

4. TRASA

W ramach zawodów BOJKO TRAIL rozegrane zostaną następujące biegi:

 • BIEG NA SZCZYT PIKUJA - start Ośrodek Extreme Żdeniewo, meta szczyt Pikuja (1408 mnpm);
 • OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km - start Roztoka, Meta Ośrodek Extreme Żdeniewo;
 • PIKUJ -  BOJKO TRAIL 40 + km – start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;
 • RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km – start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;
 • BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km – start Wołowiec / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo;

 
5. PROGRAM ZAWODÓW

05.07.2019 r. PIĄTEK:

 • godz. 12:00 - otwarcie biura zawodów (start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na bieg BORŻAWA -  BOJKO TRAIL 150 + km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 06.07.2019r do godz: 16:00;
 • godz. 16:30 - wyjazd na start zawodników BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km;
 • godz. 18:00 - start zawodników BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km - Wołowiec cerkiew;
 • godz. 20:00 - odprawa uczestników pozostałych biegów – podanie ostatecznego komunikatu technicznego o warunkach panujących na trasie, zasadach poruszania się;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi RÓWNA -  BOJKO TRAIL 80 + km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 05.07.2019r do godz: 22:00;

06.07.2019r. SOBOTA:

 • godz. 04:00  - Start zawodników Dystansu RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 +km;
 • godz. 07:00 - otwarcie biura zawodów (start / metaOśrodek EXTREME - Żdeniewo), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 10:00 - start uczestników biegu PIKUJ BOJKO TRAIL 40 + km;
 • godz: 10:00 - wyjazd zawodników OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km na miejsce startu Roztoka;
 • godz: 11:00 - start zawodników OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km - Roztoka Cerkiew;
 • godz: 12:00 - start zawodników BIEG NA SZCZYT PIKUJA;
 • godz. 14:00 - otwarcie bufetu;
 • godz. 15:00 - rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz: 16:00 - zamknięcie mety BIEG NA SZCZYT PIKUJA;
 • godz: 17:00 - zamknięcie mety OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km;
 • godz. 22:00 - zamknięcie mety PIKUJ - BOJKO TRAIL 40 + km;
 • godz. 24:00 - zamknięcie mety RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km;

 

08.07.2018r. NIEDZIELA

 • godz. 10:00 - zamknięcie mety BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km;
 • godz. 12:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

 

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
Zawodnicy z Polski:

Zawodnicy z Ukrainy:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.

 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 05.07.2019r. ukończy 18 lat;

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;

 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;

 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;

 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji paszport;

 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Użańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nich obowiązujących;

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;

 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
  • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
  • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • BIEG NA SZCZYT PIKUJA - 300 Uczestników (270 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • PIKUJ - BOJKO TRAIL 40 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 05 - 07.07.2019r. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 23.06.2019 r.
Bieg na szczyt PIKUJA 100 zł 125 zł 150 zł
OSTRA - Bojko Trail 20 + km 150 zł 175 zł 200 zł
PIKUJ - Bojko Trail 40+ km 200 zł 225 zł 250 zł
RÓWNA - Bojko Trail 80+ km 250 zł 275 zł 300 zł
BORŻAWA - Bojko Trail 150 + km 350 zł 375 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 10,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty :-) przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.

 

Rodzaje pakietów startowych:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Bojko Trail 2019

Pakiet MEDIUM + 30zł zawiera : STANDARD + rękawki Bojko Trail 2019

Pakiet PREMIUM + 70zł zawiera : STANDARD + koszulka Bojko Trail 2019

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060 
Tytuł wpłaty: BT2019  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.com

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.06.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

Opłata Charytatywna:

– min 10.00 zł (ale będziemy się ogromnie cieszyć z każdej większej kwoty! :-)) na zakup sprzętu ratująceego zdrowie i życie podczas pobytu w Bieszczadach Wschodnich;

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: BT2019  + imię i nazwisko;

 

 10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

BIEG NA SZCZYT PIKUJA:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydarzenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0.5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);


OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

 

PIKUJ - BOJKO TRAIL 40 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06 - 07.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06 - 07.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

 

BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06 - 07.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 05.07.2019r. oraz 06.07.2019r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy BORŻAWA - BOJKO TRAIL150 + km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Bojkowską!
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km - PK Żdeniewo;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • numer ubezpieczenia dostarczony w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 06 - 07.07.2019r. w zależności od trasy (jeden lub dwa dni. Ubezpieczenie jest skierowane tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski - pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • pamiątkowy imienny medal;
 • mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 23.06.2019r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1974 - 1983);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1960 - 1973);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1959 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów (zabronione jest tzw . "zającowanie" na trasie oraz podawanie jakichkolwiek rzeczy, czy transport bagażu zawodnika biegnącego), oraz obsługi na punktach kontrolnych (po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu zakresu pomocy na punkcie do organizatiora);

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

NAPÓJ TYPU COLA

IZO NA BAZIE CHMIELU

OWOCE

SŁODYCZE

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

POŁONINA BORŻAWA - PŁAJ 

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

150 + 2 razy przebiega

ŻDENIEWO

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

150 +

POŁONINA ŻURAWKA

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

40 + / 80 + / 150 +

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

40 + / 80 + / 150 +

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

20 + / 40 + / 80 + / 150 +
80/150 przebiega
2 razy

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

WSZYSTKIE TRASY

 

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: BORŻAWA -  150 + km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • PRZEPAK zorganizowany na punkcie ŻDENIEWO;
LIMITY CZASOWE:

 

BIEG NA SZCZYT PIKUJA 10 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

12:00

00:00

0 km

META 
OBELISK NA SZCZYCIE PIKUJA

16:00

04:00 h

10 km

 

 

OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ROZTOKA CERKIEW

11:00

00:00

0 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

10 km

META 
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

17:00

06:00 h

23 kmPIKUJ - BOJKO TRAIL 40 + km:

 

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

10:00

00:00

0 km

POŁONINA ŻURAWKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

22 km

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

16:00

06:00 h

26 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

35 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

22:00

12:00 h

45 km

 

RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

04:00

0

0 km

POŁONINA ŻURAWKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

22 km

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

14:00

10:00 h

38km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

47 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

BEZ LIMITU  BEZ LIMITU

67 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

24:00

20:00 h

80 km

 


BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
WOŁOWIEC

18:00

0

0 km

POŁONINA BORŻAWA - PŁAJ

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

 

POŁONINA BORŻAWA - PŁAJ

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 

ŻDENIEWO

12:00 dnia 06.07.2019r.

18:00 godz

 

POŁONINA ŻURAWKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 

ROZTOKA
BAR / MAGAZYN

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

38 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

 02:00 07.07.2019r.

 32:00 godz

47 km

AGROPOŁONINNE GOSPODARSTWO
NA PRZEŁĘCZY PEREŁUKA

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

67 km

META
OŚRODEK EXTREME ŻDENIEWO

10:00

40:00 h

120 + km


14. DOJAZD / TRANSPORT

Istnieje kilka sposobów na dotarcie do bazy zawodów:

 • Indywidualnie: samochodem (najszybciej i najwygodniej), koleją (długo i trzeba się przesiadać, końcowe 3 km pieszo);
 • Transportem zorganizowanym:
 • Zorganizujemy kilka autobusów, które zostaną podstawione w  Przemyślu, skąd zawodnicy zostaną przewiezieni do bazy zawodów, a następnie powrócą tym samym środkiem transportu do Polski:
  -  planowany wyjazd czwartek 04.07.2019r godziny przedpołudniowe;
  -  planowany powrót niedziela/poniedziałek 07 – 08.07.2019r do Polski (będzie do wyboru czy po niedzielnym wieczorku pożegnalnym w poniedziałek rano, czy wkrótce po ceremonii zakończenia w niedzielę);
  -  szacowany koszt przejazdu – ok.100 zł (w obydwie strony);
 • Zorganizujemy kilka autobusów, które zostaną podstawione we Lwowie, skąd zawodnicy zostaną przewiezieni do bazy zawodów, a następnie powrócą tym samym środkiem transportu do Lwowa:
  -  planowany wyjazd piątek 05.07.2019r godziny okołopołudniowe;
  -  planowany powrót sobota/niedziela 06 – 07.07.2019r do Lwowa;
  -  szacowany koszt przejazdu – podany zostanie w momencie ustalenia liczby osób zainteresowanych transportem zbiorczym z Lwowa; ;

W porozumieniu z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej zostaną przygotowane w dn. 05.07.2019r ułatwienia dla osób podróżujących na zawody Bojko Trail w pokonaniu granicy polsko – ukraińskiej na wyznaczonych przejściach granicznych. Stosowny komunikat zostanie podany w miesiącu czerwcu 2019r.

15. NOCLEGI / WYŻYWIENIE

Miejscowość Żdeniewo jest dużym (jak na Ukraińskie warunki) centrum turystycznym dysponującym wieloma możliwościami zakwaterowania uczestników od pola namiotowego /sali sportowej w pobliskiej szkole po bardzo komfortowe hotele zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie startu/mety. W bezpośrednim sąsiedztwie startu/mety zorganizowane będzie pole namiotowe (ilość miejsc ograniczona do ok 40 namiotów), na którym rozbić będzie można własny namiot za niewielką opłatą. Uczestnicy zakwaterowani na polu namiotowym będą mieć dostęp do sanitariatów i toalet zlokalizowanych na terenie ośrodka w niewielkiej odległości od pola namiotowego. W odległości do 20 km od bazy zawodów znajduje się sporo hoteli/pensjonatów. W zakładce noclegi jest wykaz obiektów noclegowych, oraz namiary na wyznaczonego koordynatora / partnera Ukainian Trail Leauge. Nowością jest mozliwość zakwaterowania na terenie Lwowa i przejazd zorganizowanym środkiem transportu z Lwowa do Żdeniewa na czas zawodów.

16. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z  Ratownikami Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, chorągiewek, oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. 

17. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, kórzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.bojkotrail.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;